PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET

-eneste godkendte palomino forbund i Danmark - nu også med avlsprogram for Buckskin og Smokey Black


§1 FORMÅL
Formålet med kåringsregler er at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Palomino Sportsheste Avlsforbund, så selektionen resulterer i en realiseret avlsfremgang.
§ 2 ANSVARLIG
Palomino Sportsheste Avlsforbundets bestyrelse er ansvarlig for, at der hvert år bliver arrangeret hingstekåring, hoppekåring, føl og plagskue, samt en materialprøve. Der gives også mulighed for afkomsfremstilling samt afkomsvurdering. Bestyrelsen fastlægger terminerne herfor.
§ 3 KÅRINGSKOMMISSION
Palomino Sportsheste Avlsforbundets bestyrelse udpeger kåringskommissionen. Kommissionen kan bestå af en overdommer, en meddommer, en farvedommer og en sekretær. Kun anerkendte dommere må bedømme eksteriøret. En overdommer og en meddommer bedømmer eksteriøret bistået af sekretær udpeget af bestyrelsen. Ved sadelkåring er der også en fremmedrytter der vurderer hestens ridelighed og kapacitet.
Dommerne og fremmedrytter udpeges af Palomino Sportsheste Avlsforbundets bestyrelse. Det oplyses i programmet hvilke personer der er medlemmer af kåringskommissionen.
Habilitetsregler for dommere.
Medlemmer af dommerpanelet må ikke være ejere, medejere eller økonomisk involveret i heste/ponyer, der på dagen fremstilles.
En dommer er inhabil, når han/hun er opdrætter, ejer eller er tidligere ejer af dyret, der skal bedømmes.
§ 4 ALM. BESTEMMELSER
Usportslig optræden og unødig afstraffelse af hest/pony ved kåring og andre arrangementer, kan medføre bortvisning. Bemyndigelse hertil har de respektive dommere og kåringskommissionen.
Doping er ikke tilladt og medfører afvisning eller diskvalifikation. PSA kan altid forlange en hest undersøgt for doping - ejer betaler omkostningerne hvis hesten er positiv.
Der må ikke forekomme forskelsbehandling af medlemmer.
Al færdsel og fremvisning ved Palomino Sportsheste Avlsforbundets arrangementer foregår på egen risiko og ansvar.
§ 5 KÅRING OG SKUE
Der skal hvert år afholdes et skue (herunder kåring) for cremegensbærende heste. I forbindelse med skuet afholdes også bedømmelse/avlsgodkendelse af afkom af anden lød. For andenløds heste/ponyer skal mindst én af forældrene skal være godkendt i et af PSA´s 3 avlsprogrammer for
at kunne stille til bedømmelse/kåring. Disse heste/ponyer kan også aflægge rideprøve ellermaterialeprøve som de cremegensbærende heste/ponyer.
Skuet afholdes et egnet sted, valgt af bestyrelsen. Heste/ponyer kåres efter ensartede principper/regler.

Mønstreren skal bære hvidt eller hvide bukser med foreningens bluse.
PSA ser gerne at udstillere bære ridehjelm når hesten fremvises. Heste/ponyer skal vises for dommerne i en showgrime eller en let trense i god og forsvarlig stand.
Hingstene skal have bid i munden fra de er fyldt 2 år.
Hesten skal møde i passende foderstand, velplejet og soigneret på skuedagen.
Dispensation for eventuel sygdom, mindre tilskadekomst eller gammel skade kan gives af bestyrelsen forud for fremstillingen hvis der fremsendes en dyrlægeerklæring til bestyrelsen.
Afstraffelse af hesten eller grov misbrug af hjælperne (spore, pisk, bid/tøjle) fører til bortvisning.
Ved afstraffelse forstås gentagende brug af pisk, spore eller bid/tøjle. Pisk må aldrig benyttes medoverhånd. Spore og bid/tøjle må aldrig benyttes til at give afløb for rytterens temperament.
Foreningen (repræsenteret ved den tilstedeværende kåringskommission) forbeholder sig ret til at afvise udstillere fra udstillingspladsen, hvor der udvises hård behandling af sin hest.
Der kan ikke appelleres over dommernes afgørelse.
§ 6 KLASSER
Hestene deles op i følgende klasser, hingste og hopper hver for sig:
1. Miniatureheste under 104 cm, samt 3´er ponyer, 2´er ponyer og 1´er ponyer jf. DRF´s måle-reglement.
2. Heste
3. Vallakker til bedømmelse.
Klasserne deles i hopper, hingste og vallakker til kåring.
Til føl- og plagskue kan hoppe og hingsteplage gå i samme klasse, hingste og hoppeføl kan ligeledes gå i samme klasse.
Det er muligt at slå klasser sammen ved for få tilmeldte i hver klasse. Der skal være mindst 3 tilmeldte i en klasse for at der kan udtages én til fløjvinder.
§ 7 TILMELDING
Tilmelding af heste/ponyer til kåring sker på Palomino Sportsheste Avlsforbundets hjemmeside ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket, og indbetaling af anmeldelsesgebyr.
Ingen hingsteholder eller hoppeejer kan fremstille hingste og hopper til kåring hvis vedkomne;
➢ søger at drive bedækningsforretning med en ikke avlsgodkendt hingst uanset race
➢ er økonomisk involveret eller er ejer af en ikke avlsgodkendt hingst, hvormed der forsøges drevet bedækningsforretning.
Størrelsen af anmeldelsesgebyret fastsættes af Palomino Sportsheste Avlsforbundets bestyrelse ogdækker udgifter til bedømmelse, registrering af bedømmelse på SEGES Heste, og optagelse i stambog eller bilag til stambog.
Registrering af data, ved import af hest, i Palomino Sportsheste Avlsforbundets stambog, er for ejersregning.
Alle data, der som følge af tilmelding til kåring og skue, registreres om hesten og ejeren, kan frit benyttes af Palomino Sportsheste Avlsforbundet og SEGES Heste, data kan ikke efterfølgende kræves slettet. Kåringsdata offentliggøres på foreningens hjemmeside og via SEGES-database.
Udstillere med adresse beskyttelse må give bestyrelsen besked herom.
Opnås der ikke avlsgodkendelse ved selektionen, tilbagebetales der ikke anmeldelsesgebyr.
Der kan tilmeldes hingste, hopper og vallakker til kåring, føl og plage til bedømmelse, samt
afkomssamlinger.
§ 8 DISPENSATION
Dispensation kan gives fra gældende regler – men kun når særlige omstændigheder taler herfor, og kun når der er enighed i hele bestyrelsen herom. Hvis et medlem søger dispensation, skal dette gøres skriftligt.
Ansøgninger om dispensation og afgørelserne føres til protokols.