Indkaldelse til årets generalforsamling D. 29.2.2020 kl. 13.00

Grindsted Ridecenter, Hedemarken 28, Dal, 7200 Grindsted
1) valg af dirigent og referent
2) formandens beretning
3) forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse jf. § 8
4) bestyrelsens forslag til kontingent for det følgende år jf. § 5
5) behandling af indkomne forslag
6) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 7
7) valg af revisor jf. § 8
8) eventuelt


Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige betalende medlemmer adgang. Stemmeret har kun aktive medlemmer.
Der gives én stemme pr. aktivt medlem, der gives 2 stemmer for familie medlemskab, hvis 2 personer fra familien møder op, ellers gives kun 1 stemme.

På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme.
Dog udløser familiekontingent 2 stemmer. For at kunne afgive 2 stemmer som familie, kræver det at 2 personer fra samme husstand møder op ellers har familien kun én stemme, dog kan der medbringes en fuldmagt fra et andet familiemedlem. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal kontingent være indgået på foreningens konto senest d. 31. januar i det pågældende år. Kontingent indgået senere end d. 31.1 i året, giver ikke stemmeret til generalforsamlingen, heller ikke selvom kontingentet er betalt inden generalforsamlingens afholdelse. Listen over de stemmeberettigede medlemmer afleveres til den valgte dirigent på generalforsamlingen.
Stemmeafgivningen ved skriftlig fuldmagt kan finde sted, dog kan hvert medlem kun møde med én fuldmagt. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.