PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET

-eneste godkendte palomino forbund i Danmark - nu også med avlsprogram for Buckskin og Smokey Black


Vedtægter for PSA - 2016

§ 1 - Navn og hjemsted
"PALOMINO SPORTSHESTE AVLSFORBUNDET" forkortes PSA.
Foreningen er stiftet d.24.11.2002. Foreningens hjemsted og kontoradresse er sekretærens adresse.

§ 2 – Formål
Foreningens formål er:
- at samle palominoejere under én forening
- at fremme og forbedre avl og brug af palominoheste
- at arbejde for at palominoheste/ponyer kan registreres og kåres
- at oplyse og vejlede i spørgsmål om palominoheste
- at varetage medlemmernes interesser i forhold til andre organisationer
- at sikre at der ikke må forekomme forskelsbehandling af aktive medlemmer

Stk. 1
Nyhedsbrevet, hingsteliste og tilmeldingsblanketter til kåring/skue sendes altid via mail, og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Medlemmerne er selv forpligtiget til at sikre, at foreningen til en hver tid har den korrekte mail adresse.
Til de medlemmer der overfor foreningen har tilkendegivet at de ikke har adgang til Internettet, kan der mod et årligt fastsat gebyr fremsendes som almindelig post.

Stk. 2
Foreningen arbejder målrettet efter en 5 årige avlsplan. Avlsplanen udarbejdes af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på en ordinær generalforsamling hvert 5 år, således at der sikres kontinuitet i avlsarbejdet. Bestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe der bidrager til udarbejdelse af forslaget, i arbejdsgruppen sidder mindst 2 personer fra den til en hver tid siddende bestyrelse.
Når avlsplanen er godkendt på generalforsamlingen kan den ikke ændres med mindre der kommer nye EU-direktiver eller ny lovgivning i Danmark der gør at den skal tilrettes i den 5-årig periode og herefter godkendes på ny ved en generalforsamling.
Godkendelsen er betinget af simpelt flertal.

§ 3 – Medlemskab
Stk. 1.
Som aktive medlemmer, kan efter anmodning til bestyrelsen og dennes godkendelse, optages enhver der er interesseret i palominoheste eller avl af disse.

Stk.1A
Aktivt familiemedlemskab kan tildeles ægtefæller eller samlevere og disses hjemmeboende børn, hvor én af parterne opfylder betingelserne i stk.1

Stk. 2
Passivt medlem kan enhver person blive, som er interesseret i at støtte foreningens formål og aktiviteter. Passivt medlemsskab giver endvidere adgang til PSA´s rangliste, dvs. man kan som passivt medlem kan indberette resultater til ranglisten og får hermed mulighed for at være med i konkurrencen om at blive årets ranglistevinder. Ønskes stemmeret og adgang til PSA øvrige aktiviteter skal der indløses aktivt medlemsskab.

Stk. 3
Æresmedlemmer kan personer blive, som af generalforsamlingen bliver valgt pga.særlig fortjeneste - æresmedlemmer er kontingent fritaget.

Stk. 4
Anmodning om medlemskab skal ske skriftligt til foreningens sekretær via en tilmeldingsblanket på foreningens hjemmeside. Foreningens sekretær udsender girokort til det nye medlem via mail, når dennes indmeldelse er godkendt. Enhver der optages som medlem skal have forelagt et eksemplar af foreningens vedtægter, samt kåringsregler, disse fremsendes ligeledes på mail.
De aktuelt gældende regler vil altid forefindes på foreningens hjemmeside.
For at opretholde sit medlemskab skal årets kontingens være rettidigt indbetalt og være indgået
på PSA konto senest d. 31. januar i det pågældende år, der fremsendes ikke rykkere.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan afvise en anmodning om medlemskab af de årsager, der begrunder eksklusion.

Stk. 6
Er en person udelukket fra medlemskab af foreningen, kan vedkommende anmode bestyrelsen om at meddele dispensation fra reglen om, at kun medlemmer kan stille dyr til kåring. Bestyrelsen kan meddele dispensation til at stille et konkret dyr til en konkret kåring, og har ret til at opstille vilkår for dispensationen.
Prisen for at stille et dyr til kåring på en sådan dispensation er den samme som for medlemmer, dog med et tillæg, der svarer til årskontingentet for et aktivt medlem. Får én person i samme kalenderår dispensation til mere end ét dyr, da betales tillægget dog kun for det første dyr. Anmodningen om dispensation skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før datoen for den kåring, dispensationen angår.

§ 4 - Medlemskab ophør / eksklusion
Medlemskab af foreningen ophører umiddelbart, hvis kontingentet for medlemskab i det pågældende år, ikke er indgået hos foreningen senest d. 31.1.

Stk. 1
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskludere medlemmer. For eksklusion kan besluttes skal mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte have stemt herfor. Dog kan en enig bestyrelse udelukke et medlem frem til næste ordinære generalforsamling, hvor der så stemmes om udelukkelsen, (hvis medlemmet ønsker dette). Det kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for udelukkelsen.

Stk. 2
Årsager til udelukkelse kan være følgende:
1. Usømmelig opførsel overfor andre mennesker og dyr
2. Upassende opførsel overfor foreningens medlemmer – som helhed og individuelt. Herunder f.eks. ringeagtsytringer og omtale af foreningens medlemmer og/eller deres holdninger på en måde, der virker
unødigt krænkende.
3. Dårlig opførsel ved kåringer/udstillinger og andre arrangementer, der kan virke skadende for foreningens anseelse og omdømme
4. Modarbejdelse af foreningens interesser og manglende loyalitet overfor foreningen og foreningens regler, herunder vedtægter samt avlsmål og kåringsregler.

§ 5 – Økonomi
De nødvendige indtægter og dermed foreningens økonomiske grundlag tilvejebringes gennem medlemmernes indbetaling af årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 1
Foreningen kan ikke optage lån eller indgå garantiforpligtelser.

Stk. 2
Hverken bestyrelse eller medlemmer kan på noget tidspunkt drages personligt til ansvar overfor foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 6 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige betalende medlemmer adgang. Stemmeret har kun aktive medlemmer.
Der gives én stemme pr. aktivt medlem, der gives 2 stemmer for familie medlemskab, hvis 2 personer fra familien møder op, ellers gives kun 1 stemme.

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned et passende centralt sted valgt af bestyrelsen. Indvarsling sker på foreningens hjemmeside og skriftligt via mail til hvert betalende medlem eller familie mindst 14 dage før afholdelsen, samt annonceres på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden, som skal indeholde følgende:
1) valg af dirigent og referent
2) formandens beretning
3) forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse jf. § 8
4) bestyrelsens forslag til kontingent for det følgende år jf. § 5
5) behandling af indkomne forslag
6) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 7
7) valg af revisor jf. § 8
8) eventuelt

Stk. 2
Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt og være foreningens sekretær i hænde, senest ved udgangen af januar måned det pågældende år.

Stk. 3
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når hele bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 alle stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til foreningens formand med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indvarslingen sker som til ordinær
generalforsamling.

Stk. 4
Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder mødet og forestår sagernes behandling og eventuelle afstemninger. Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker dette.

Stk. 5
På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme.
Dog udløser familiekontingent 2 stemmer. For at kunne afgive 2 stemmer som familie, kræver det at 2 personer fra samme husstand møder op ellers har familien kun én stemme, dog kan der medbringes en fuldmagt fra et andet familiemedlem. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal kontingent være indgået på foreningens konto senest d. 31. januar i det pågældende år. Kontingent indgået senere end d. 31.1 i året, giver ikke stemmeret til generalforsamlingen, heller ikke selvom kontingentet er betalt inden generalforsamlingens afholdelse. Listen over de stemmeberettigede medlemmer afleveres til den valgte dirigent på generalforsamlingen.
Stemmeafgivningen ved skriftlig fuldmagt kan finde sted, dog kan hvert medlem kun møde med én fuldmagt. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Såfremt intet andet er bestemt. Alle valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor finder sted ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
For at kunne blive indvalgt til bestyrelsen, skal man være fyldt 18 år, og have været aktivt medlem af PSA året før, samt have indbetalt kontingent rettidigt før valget til bestyrelse i det pågældende år.
Personer under 18 år kan indvælges til diverse udvalg.

Stk. 6
Ændringer af vedtægterne kan ske ved fremsættelse af skriftligt forslag herom. Eventuelle vedtægtsændringer afgøres ved simpelt stemmeflertal på en generalforsamling forudsat at mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret.
Såfremt dette ikke er tilfældet, skal forslag til vedtægtsændringerne alligevel forelægges og sættes til afstemning. Er der simpelt flertal for forslaget, skal det behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling, som tidligst afholdes 20 dage efter den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 7 – Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter der vælges på den ordinære generalforsamling blandt de aktive medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der i ulige år afgår 3 og i lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af et bestyrelsesmedlem udtræder før den ordinære periodes udløb, indtræder
der en suppleant for resten af perioden.

Stk. 1.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 2
Bestyrelsen skal drage omsorg for foreningen og lede denne regnskabsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende vedtægter og regler, samt sikre at regnskabet føres på betryggende måde.

Stk. 3
Samtlige beslutninger, såvel på generalforsamlingen som på bestyrelsesmøder skal føres til referat i den elektroniske protokol, når der i et referat står at dette er godkendt, anses det som værende underskrevet af bestyrelsen. Referat fra generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære skal underskrives af referent og dirigent og herefter scannes ind i den elektroniske protokol.

§ 8 – Regnskab
Foreningens regnskabsår løber fra d. 1.1 til d.31.12 hvert år.

Stk. 1
Revision af foreningens regnskab foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 9 - Foreningens ophør
Beslutning om opløsning af foreningens aktiver, skal ske på en generalforsamling og bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling som afholdes tidligst 20 dage efter den ordinære. Beslutningen træffes ved simpelt stemmeflertal på de to afholdte generalforsamlinger.

Stk. 1
Foreningen er opløst, når generalforsamlingen har godkendt det af bestyrelsen forlagte regnskab over likvidation. Eventuelle aktiver tilfalder "Hestens værn" ved foreningens ophør.
___________________________________________________________________________
Vedtægterne er godkendt af den stiftende generalforsamling af den 24.11. 2002, og trådte i kraft samme dag.
Vedtægtsændringer forelagt ordinær generalforsamling d. 24.2 2008, disse er fremsendt til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling d. 3.5.2008.
Vedtægterne godkendt d. 3.5 2008 underskrevet og trådt i kraft samme dag.
Vedtægtsændringer forelagt ordinær generalforsamling d. 8.2 2009, disse er fremsendt til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling d. 18.4.2009.
Vedtægterne godkendt d. 18.4 2009 underskrevet og trådt i kraft samme dag.
Vedtægterne forelagt ordinær generalforsamling d. 23.2.2013 godkendt underskrevet og trådt i kraft samme dag.
Vedtægter forelagt ordinær generalforsamling d. 22.3. 2015 disse er fremsendt til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling d. 18.4.2015.
Vedtægterne forelagt ordinær generalforsamling d. 11.4.2015 godkendt og trådt i kraft samme dag.
Vedtægter forelagt ordinær generalforsamling d. 13.3. 2016 disse er efterfølgende fremsendt til godkendelse på ekstraordinær generalforsamling d. 10.9.2016. Vedtægterne er her godkendt og trådte i kraft samme dag.